Hyb Ynni Gwynt

Waun Maenllwyd

Croeso i wefan Hyb Ynni Gwynt Waun Maenllwyd

Yn Belltown Power rydyn ni wedi ymrwymo i weithio gyda chymunedau a rhanddeiliaid lleol i ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy mewn modd cyfrifol gan helpu i gyflawni targedau newid hinsawdd Cymru a'r DU a sicrhau dyfodol gwyrdd a chynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Nod y wefan hon yw cynnig ffordd hawdd a hwylus o rannu'r wybodaeth allweddol ddiweddaraf am y prosiect yn ogystal ag egluro sut allwch chi gymryd rhan a rhannu’ch barn. Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi.

Show Your Stripes - Professor Ed Hawkins (University of Reading) – Wales only
Ffynhonnell: Show Your Stripes - Yr Athro Ed Hawkins (Prifysgol Reading). Mae'r graffeg yn dangos newid tymheredd byd-eang blynyddol ers 1850 (chwith) a’r newid tymheredd blynyddol yng Nghymru ers 1884 (dde)

Yr Argyfwng Hinsawdd

Rydyn ni’n wynebu argyfwng hinsawdd byd-eang heb ei debyg, wedi’i achosi gan y defnydd o danwydd ffosil i bweru ein cymdeithas. Mae trychinebau wedi’u hachosi gan y tywydd wedi cynyddu 5 gwaith yn ystod yr hanner can mlynedd diwethaf. [1]

Camau Angenrheidiol

Mae rhannau fesul miliwn (ppm) o CO2 yn yr aer wedi codi 28% yn ystod yr 50 mlynedd diwethaf. [2]  Mae angen i ni dorri allyriadau nwyon tŷ gwydr ar frys i atal cynnydd di-droi’n ôl yn y tymheredd a cholli natur. Wrth i drydaneiddio trafnidiaeth a gwresogi barhau, bydd ein galw am drydan yn cynyddu. Mae'n hanfodol ein bod yn bodloni'r cynnydd hwn, a'r galw presennol, o ffynonellau ynni adnewyddadwy.

Cyfraniad y Prosiect

Mae gan Hyb Ynni Gwynt Waun Maenllwyd y potensial i wneud cyfraniad sylweddol at ddatgarboneiddio ein system drydan a lleihau ein hallyriadau nwyon tŷ gwydr, drwy gynhyrchu digon o ynni i bweru 20,000 o gartrefi'r flwyddyn. [3]  Mae hynny'n cyfateb i tua dwy ran o dair o'r cartrefi yng Ngheredigion. [4] Mae'r prosiect yn gyfle i'ch cymuned gyfrannu at fynd i'r afael â newid hinsawdd mewn ffordd arwyddocaol trwy fod yn gartref i hyb ynni gwynt modern a bod yn rhan-berchnogion arno.

“Rhaid i ni fynd i’r dull gweithredu brys i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Mae angen ton anferth o weithredu.”

Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres

“Os na fyddwn ni’n gweithredu nawr, fe fydd hi’n rhy hwyr. Mae pob diwrnod sy’n pasio heb i ni wneud rhywbeth yn ei gylch yn ddiwrnod sy’n cael ei wastraffu.”

Syr David Attenborough

Turbines

Cynnig y Prosiect

Y Safle

Lleolir y safle yn ne-ddwyrain Ceredigion gerllaw ffin ogleddol Sir Gaerfyrddin, tua 3.5km i'r de-ddwyrain o Landdewi Brefi a 13km i'r gogledd-ddwyrain o Lanbedr Pont Steffan. Safle coedwigaeth fasnachol sydd yno ar hyn o bryd, gyda rhywfaint o rostir agored sy'n cael ei ddefnyddio i bori defaid. Bydd y ddau weithgaredd yn parhau law yn llaw â'r cynnig datblygu.

Mae'r rhan fwyaf o'r safle wedi'i leoli o fewn Ardal 6 o'r Ardaloedd a Aseswyd Ymlaen Llaw a ddiffinnir yn Cymru'r Dyfodol: Cynllun Cenedlaethol 2040. [5] Mae hyn yn golygu bod ‘rhagdybiaeth o blaid datblygiadau ynni gwynt mawr’ yn yr ardaloedd hyn gan fod Llywodraeth Cymru wedi 'modelu'r effaith debygol ar y dirwedd ac wedi nodi y gellir lleoli datblygiad yno mewn modd derbyniol.’

Mae gosodiad y tyrbinau’n cael ei adolygu ac, ar hyn o bryd, mae'n cynnwys hyd at 6 thyrbin sy’n mesur hyd at 230m o daldra i fyny at flaenau uchaf eu llafnau. Y rhain, ynghyd â chyfleuster storio ynni a gwella cynefinoedd, sy’n ffurfio'r Hyb Ynni Gwynt yn ei gyfanrwydd.

Y broses gynllunio

Mae'r prosiect yn cymhwyso fel Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol, ac felly Gweinidogion Cymru fydd yn penderfynu ar y Cais Cynllunio yn y pen draw. Bydd Cynghorau Sir Ceredigion a Sir Gaerfyrddin yn ddau o'r ymgyngoreion statudol gydol y broses.

Mae Tîm Prosiect Belltown Power yn gweithio'n agos gydag arbenigwyr perthnasol i gynnal arolygon ac asesiadau helaeth o’r safle. Mae data’r arolwg hwn yn helpu i fireinio’r cynnig, y buom yn ymgynghori arno yn 2023 yn rhan o’r broses Gwmpasu cyn cyflwyno cais cynllunio a ragwelir yn 2024.

Mae'r Adroddiad Cwmpasu a'r holl ddogfennau cysylltiedig ar gael ar wefan Penderfyniadau Cynllunio a'r Amgylchedd Cymru (cyfeirnod CAS-02650-B0P0M9).

 

Cysylltiad grid

Mae'r prosiect wedi sicrhau capasiti grid, a fyddai trwy gysylltiad 33kV newydd â Llanbedr Pont Steffan. Bydd y cebl yn cael ei gefnogi ar bolion pren, fel y rhai sydd eisoes yn yr ardal.  Nid oes gennym unrhyw gynigion i godi peilonau mawr yn rhan o'r prosiect hwn.

Llwybr Mynediad

Y llwybr mynediad arfaethedig i'r safle ar gyfer llwythi anwahanadwy anghyffredin, megis llafnau, hyb, nasél ac adrannau tŵr, fydd o'r porthladd tarddiad (Abertawe fwy na thebyg) ar hyd yr M4, yr A48 a'r A40. O Landeilo, byddai llwythi naill ai’n dilyn y B4302 drwy Dalyllychau neu’n parhau ar yr A40 ac yn troi i ffwrdd ar yr A482 o Landwdra, cyn troi oddi ar y briffordd gyhoeddus ym Mhumsaint a theithio tua’r gogledd am tua 14km ar gyfuniad o draciau coedwigaeth masnachol sydd yno eisoes a thrac newydd i gyrraedd lleoliad y fferm wynt. Byddai llwythi’n troi oddi ar y briffordd gyhoeddus ym Mhumsaint ac yn teithio i'r gogledd am tua 14km ar gyfuniad o draciau coedwigaeth masnachol presennol a thraciau newydd i gyrraedd lleoliad y fferm wynt. Ni fydd unrhyw lifoedd traffig sylweddol yn gysylltiedig â cham gweithredol y safle.

Proposal map

Ymgynghoriad Cyhoeddus

Cynhaliwyd ein harddangosfeydd cyhoeddus cyntaf yn Llanddewi Brefi a Llanbedr Pont Steffan ym mis Mehefin 2023.

Mae'r deunyddiau o'n harddangosfeydd cyhoeddus cyntaf ar gael i'w gweld isod. Gallwch ddarganfod mwy am y cynnig diweddaraf drwy'r Cwestiynau Cyffredin yma, a chofrestru am ddiweddariadau neu adael adborth i'r tîm yma. Fel arall, rydym yn croesawu eich adborth drwy e-bost at waunmaenllwyd@belltownpower.com.

Mae ein harddangosfa rithwir ar gael i’w gweld yma (bydd yn agor mewn ffenestr newydd).

Rydym yn gweithio nawr i gwblhau ein cynnig ar gyfer y safle, gan gynnwys adborth o'r arddangosfeydd cychwynnol hyn. Byddwn yn cyflwyno hyn mewn ail arddangosfa ffurfiol, gyhoeddus ac ymgynghoriad yn 2024 cyn i’r Cais Cynllunio terfynol gael ei gyflwyno. Yn y cyfamser, rydym yn parhau i ymgysylltu â chynghorau lleol a rhanddeiliaid perthnasol i drafod ein harlwy Perchnogaeth Gymunedol a defnyddiau posibl ar gyfer y Gronfa Budd Cymunedol.

Amserlen

20/21 MEH 23

Arddangosfeydd Ymgynghori Cyhoeddus Cyntaf

HYDREF 23 – HAF 24

Paratoi cyflwyniad cynllunio

HAF 24

Ail Arddangosfeydd Ymgynghori Cyhoeddus

HAF 24

Targed cyflwyno’r cynllun

HAF - HYDREF 25

Penderfyniad cynllunio disgwyliedig

HAF - HYDREF 26

Targed dechrau’r gwaith adeiladu

DECHRAU 28

Dyddiad targed gweithredu masnachol

Community

Cynnig cymunedol arloesol Belltown

 

Perchnogaeth Gymunedol

Yn Belltown Power, rydyn ni'n credu y dylai prosiectau ynni adnewyddadwy fod o fudd i'r cymunedau sy'n gartref iddynt. Rydyn ni am wneud mwy na dim ond cynnig cyfle i bobl leol fuddsoddi yn ein prosiectau, ac yn hytrach am gymryd camau pendant i alluogi perchnogaeth gymunedol mewn ffordd sydd o fudd i bawb.

Bydd cymunedau sy’n lleol i Hyb Ynni Gwynt Waun Maenllwyd yn elwa ar ein cynllun perchnogaeth gymunedol arloesol, sy'n cynnwys:

 • Rhoi 1% o’r ecwiti yn y prosiect i’r gymuned leol, a
 • Galluogi iddynt brynu cyfran arall o 4% o'r ecwiti am gost (wedi'i ddisgowntio'n sylweddol o gyfradd y farchnad) unwaith y bydd y prosiect yn weithredol, ac o bosibl fwy na hynny am bris y farchnad, os dymunir.

 

Budd Cymunedol

Yn ogystal â'r cynnig perchnogaeth deniadol hwn, rydyn ni’n ymrwymo i ddarparu £5,000/MW y flwyddyn (indecs gysylltiedig) o fudd cymunedol am oes y prosiect hefyd. Yn achos Waun Maenllwyd, mae hyn yn cynrychioli £126,000 y flwyddyn am 40 mlynedd (£5.04 miliwn o Fudd Cymunedol Gydol Oes). 

Community Benefit Table

Yn dibynnu ar angen cymuned, gallwn gyfrannu cyfran neu’r cyfan ymlaen llaw i gefnogi prosiectau mwy o faint. Er enghraifft, mae'r strwythur hyblyg hwn yn golygu y gellid defnyddio'r pecyn budd cymunedol i:

 • Brynu perchnogaeth ychwanegol yn Hyb Ynni Gwynt Waun Maenllwyd i sicrhau enillion uwch gydol ei fywyd gweithredol,
 • Cynnig biliau ynni is i drigolion lleol yn ystod oes weithredol y fferm wynt, ac
 • Ariannu mentrau lleol gyda chyllid wedi'i gyfrannu ymlaen llaw i ganiatáu cymorth ar gyfer prosiectau mwy

Mae adborth o’n harddangosfeydd cyhoeddus cyntaf ym mis Mehefin 2023 yn dangos diddordeb mawr mewn disgowntio biliau ynni i drigolion lleol, felly dyma un o’r opsiynau yr ydym yn ymchwilio iddynt ar hyn o bryd ar gyfer Waun Maenllwyd.

Addysg: Ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Rydyn ni'n credu'n angerddol mewn addysg ac wedi bod yn rhedeg Rhaglen Addysg Belltown ers 2015 gyda'r nod o ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o beirianwyr, gwyddonwyr a’r rhai sy’n mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Mae'r rhaglen hon yn cefnogi 15 o ysgolion ger ein safleoedd eisoes ac rydyn ni'n bwriadu parhau i ehangu hyn i'r holl brosiectau newydd sy'n cael eu datblygu gennym, gan gynnwys Waun Maenllwyd.

Ger ein safle Tirgwynt ym Mhowys, roedd Ysgol Gynradd Carno yn wynebu cau oherwydd cyflwr yr adeiladau dros dro roedden nhw'n eu defnyddio. Oherwydd ein cynnig budd cymunedol hyblyg, roeddem yn gallu disodli cyfran o'r taliadau blynyddol gyda thaliad mwy ymlaen llaw a helpodd i godi adeilad newydd sy’n galluogi'r ysgol leol i barhau i wasanaethu'r gymuned ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Amgylchedd Lleol 

Mae pawb yn Belltown Power yn ymwneud â'r diwydiant ynni adnewyddadwy yn sgil awydd i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a'r argyfwng natur. Yn ogystal â chynhyrchu digon o ynni bob blwyddyn i bweru dros 20,000 o gartrefi ac arbed 30,364 tunnell o garbon deuocsid, [3] byddwn ni’n cynllunio a rhoi Cynllun Rheoli Ecolegol cynhwysfawr wedi’i deilwra ar waith i sicrhau bod Hyb Ynni Gwynt Waun Maenllwyd yn darparu budd ecolegol net trwy ddylunio, creu a rheoli cynefinoedd yn ofalus.

Hyd yma, mae'r dull hwn wedi bod yn llwyddiant ecolegol mawr ar draws ein portffolio gweithredu ac mae ein safleoedd wedi ennill gwobrau am eu hansawdd, eu bioamrywiaeth a'u harferion da yn y diwydiant, gan gynnwys gwobr bywyd gwyllt adeiladu gyntaf y DU gan yr Ymddiriedolaethau Natur am ansawdd uchel y rheolaeth amgylcheddol ac ymrwymiad i warchod a gwella'r bywyd gwyllt.

Opportunities for Local businesses and Suppliers

Cyfleoedd i Fusnesau a Chyflenwyr Lleol

 

Mae Belltown Power yn ymroi i ddarparu budd ymarferol i'r cymunedau sy'n gartref i hyb ynni gwynt. Er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd, byddwn yn defnyddio cadwyn gyflenwi leol lle mae'n bodloni gofynion iechyd, diogelwch, amgylchedd ac ansawdd y prosiect ac o fewn 10% i'r dyfynbris gorau a gafodd ei dendro.

Mae angen amrywiaeth eang o wasanaethau a chyflenwyr i adeiladu a rhedeg fferm wynt gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Contractwyr adeiladu, draenio a ffensio,
 • Cyflenwyr deunyddiau a masnachwyr adeiladu,
 • Llogi offer a diogelwch,
 • Darparwyr tanwydd a rheoli gwastraff, a
 • Darparwyr lletygarwch a llogi ceir yn lleol.

I weld yr holl gyfleoedd sydd ar gael mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ein ffurflen gofrestru.

 

Cwrdd â'r Prynwr

Trwy ein harddangosfeydd ymgynghori cyhoeddus a'n cysylltiadau â Siambrau Cymru a chynrychiolwyr busnes rhanbarthol, ein bwriad yw nodi ac ymgysylltu â chwmnïau lleol a'r gadwyn gyflenwi a allai fod â diddordeb mewn cymryd rhan yn y cynllun hwn.

Maes o law, byddwn ni'n cynnal digwyddiadau “Cwrdd â'r Prynwr” lle gallwch chi gwrdd â thîm y prosiect a gallwn ni ddysgu mwy am eich busnes chi a thrafod cyfleoedd i gydweithio. Os hoffech chi wybod mwy, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Y cyfan sydd angen ei wneud yw llenwi’r ffurflen gofrestru neu anfon neges i waunmaenllwyd@belltownpower.com a bydd aelod o'n tîm yn cysylltu â chi i gasglu rhagor o fanylion ac ateb unrhyw gwestiynau.

 

[1] WMO, Weather-related disasters (2021)

[2] Statista, Historic average carbon dioxide (CO2) levels, Ian Tiseo

[3] RenewableUK, Statistics explained, figures based on a 25.2MW wind energy hub

[4] Llywodraeth Cymru, StatsCymru, Aelwydydd fesul awdurdod lleol a blwyddyn, Mis Medi 2021

[5] Llywodraeth Cymru, Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 (2021.) (https://www.llyw.cymru/cymrur-dyfodol-y-cynllun-cenedlaethol-2040-0)

Cwestiynau a ofynnir yn aml

Rydym yn cynnig hyd at chwe thyrbin, a fydd â'r gallu i gynhyrchu 25.2MW.   Mae hyn yn ddigon i bweru 20,000 o gartrefi.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig hyd at chwe thyrbin gydag uchder at flaen y llafn uchaf o 230m. Fodd bynnag, roedd adborth o'n hymgynghoriad cychwynnol yn mynegi pryder ynghylch nifer ac uchder y tyrbinau arfaethedig, ac rydym yn ystyried hyn wrth i ni barhau i ddiwygio'r cynllun.

Mae'r safle o fewn un o’r Ardaloedd a Gyn-aseswyd gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi'i nodi fel ardal sydd â thirwedd a all ddarparu ar gyfer datblygiadau gwynt graddfa fawr ar y tir, yn ogystal â chael adnodd gwynt priodol sy'n addas ar gyfer datblygiad o'r math hwn.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi gosod targed i Gymru i gynhyrchu 100% o'r trydan y mae'n ei ddefnyddio o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2035. Er mwyn bodloni'r uchelgais hwn, mae angen gwynt ychwanegol ar y tir arnom, yn ogystal â gwynt alltraeth, PV solar, storio ynni, cerbydau trydan a hydrogen, ynghyd ag effeithlonrwydd ynni.  Er mwyn mynd i'r afael â'r Argyfwng Hinsawdd y mae Cymru a llywodraethau eraill y DU a rhyngwladol wedi ei gyhoeddi, rhaid inni wneud cynnydd yn ystod y 2020au. Gwynt ar y tir yw'r cyflymaf, un o'r gost isaf, a'r hawsaf i'w ddefnyddio ynni adnewyddadwy sydd gennym nawr ac felly rydym yn teimlo y gall Canolfan Ynni Waun Maenllwyd helpu i chwarae rhan wrth gyflawni'r nodau hyn, gan leihau dibyniaeth y DU ar ffynonellau ynni tramor a sicrhau lefel uwch o sefydlogrwydd mewn prisiau ynni yn y tymor hwy. Yn anffodus, mae gwynt ar y môr yn ddrutach ac mae’n cymryd llawer mwy o amser i'w ddatblygu, i gael caniatâd ar ei gyfer ac i’w adeiladu.

Bydd y prosiect yn cysylltu â'r rhwydwaith grid lleol drwy linell uwchben 33kV sy'n rhedeg i Lanbedr Pont Steffan.  Bydd y cebl yn cael ei gefnogi ar bolion pren, fel y rhai sydd eisoes yn yr ardal.  Nid oes gennym unrhyw gynigion i godi peilonau mawr yn rhan o'r prosiect hwn.  Bydd yr union lwybr cysylltu wedi ei gynllunio gan y Grid Cenedlaethol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf a bydd yn amodol ar ei broses cais cynllunio ei hun, gan gynnwys ymgynghoriadau cyhoeddus.

Nid oes gan Belltown unrhyw gynlluniau i ehangu safle arfaethedig Waun Maenllwyd y tu hwnt i'r cynllun 25.2MW a gynigir ar hyn o bryd, a dim cynlluniau ar gyfer prosiectau eraill yn yr ardal. Fel Waun Maenllwyd, bydd pob prosiect a gynigir gan unrhyw ddatblygwr yn mynd trwy broses cais cynllunio trylwyr a bydd yn cael ei asesu yn y pen draw ar ei rinweddau ei hun gan Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PCAC), a fydd wedyn yn gwneud argymhelliad i Weinidogion Cymru ynglŷn â rhoi, neu beidio rhoi, caniatâd cynllunio.

Gan y bydd y prosiect yn darparu mwy na 10MW o ynni gwynt, bydd yn Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) o dan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015 a rhaid i Belltown Power wneud cais i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (Arolygiaeth Gynllunio Cymru gynt), a fydd yn gwneud argymhelliad i Weinidogion Cymru ynglŷn â rhoi, neu beidio rhoi, caniatâd cynllunio.

Yn y pen draw, bydd Gweinidogion Cymru yn penderfynu a ddylid cymeradwyo'r cais ai peidio, fodd bynnag bydd llawer o bartïon eraill yn cael cyfle i ddylanwadu ar y cynigion, gan gynnwys awdurdod lleol yr ardal gynnal, Cyngor Sir Ceredigion, yn ogystal â chymunedau lleol a phartïon sydd â diddordeb

Rydym eisoes wedi cynnal cam o ymgynghori anffurfiol a chyn y gallwn gyflwyno'r cais, mae'n ofynnol i ni gynnal cyfnod o ymgynghori statudol.  Bydd hyn yn digwydd yn hanner cyntaf 2024 a bydd yn gyfle i bobl adolygu'r canfyddiadau a'r lliniaru arfaethedig o fewn ein Datganiad Amgylcheddol drafft, yn ogystal â chyflwyno eu barn, eu cwestiynau, neu bryderon am y prosiect. 

Byddwn yn ysgrifennu at drigolion yn uniongyrchol gan roi mwy o fanylion iddynt am ein cynlluniau a sut y gallant fynychu digwyddiadau ymgynghori a rhoi adborth.  Bydd gwybodaeth yn cael ei phostio ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd, drwy'r wefan, ar yr e-bost drwy ein rhestr bostio diweddariadau ac mewn papurau newydd lleol.

Rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu'n agored ac yn onest, mewn ffordd mor hygyrch a chynhwysol â phosibl a byddem felly yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am y prosiect neu ddarparu eu barn i gysylltu â ni. Y ffordd orau o wneud hyn yw drwy e-bost yn waunmaenllwyd@belltownpower.co.uk.

Mae ein hamserlen arfaethedig ar gael ar y wefan.

Rydym ni’n bwriadu cyflwyno ein cynigion i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW) yn 2024. Bydd PEDW yn ystyried ein cais am ganiatâd cynllunio ac yn gwneud argymhelliad i Weinidogion Cymru, a fydd yn penderfynu a ddylid rhoi caniatâd cynllunio ai peidio. Gall hyn gymryd 12 mis neu’n fwy, a gallai hefyd fod amodau pellach y mae’n rhaid i ni eu bodloni fel rhan o’r broses gynllunio. Rydym ni’n gobeithio dechrau gwaith adeiladu yn gynnar yn 2026, gan ddechrau gweithredu’n fasnachol yn hwyr yn 2027.

Os bydd yn cael caniatâd, bydd Hyb Ynni Gwynt Waun Maenllwyd ar waith am 40 mlynedd ar ôl ei adeiladu. Ar ddiwedd ei oes, efallai y bydd y safle’n cael ei ail-bweru ac yn parhau i gynhyrchu ynni, neu bydd y tyrbinau’n cael eu datgomisiynu’n llawn a'u tynnu o'r ardal.

Er mwyn i'r safle gael ei ailrymuso, byddai angen cyflwyno cais cynllunio pellach ac er mwyn i hynny gael ei ystyried a'i ganiatáu.

Mae'n anodd gwybod beth fydd y cam gorau i’w gymryd i ddatgomisiynu mor bell â hynny yn y dyfodol, ond gwneir pob ymdrech i ailgylchu neu ailddefnyddio cydrannau cyn i unrhyw beth gael ei anfon i safleoedd tirlenwi. Mae’r DU yn ymrwymedig i ddatblygu o leiaf un cyfleuster ailgylchu/ailddefnyddio llafnau tyrbinau gwynt arbenigol erbyn 2030, ac mae’r diwydiant yn gweithio tuag at fodel economi gylchol mewn ffordd ragweithiol drwy waith y Coalisiwn ar gyfer Cylcholdeb y Diwydiant Gwynt.

Yn ogystal â gweithio gyda chynghorau lleol i sicrhau bod y broses ddatgomisiynu mor llyfn â phosibl, bydd cronfa ariannol hefyd yn cael ei neilltuo ar gyfer datgomisiynu, fel y byddai'r fferm wynt yn dal i gael ei datgomisiynu'n ddiogel, hyd yn oed os yw Belltown yn mynd yn fethdalwr, sy'n annhebygol. Caiff y gronfa ddadgomisiynu hon ei chyfrifo gan dirfesurwr annibynnol a’i chytuno ar y cyd â'r cyngor.

Ar hyn o bryd mae Cymru'n allforiwr net o ynni: yn 2022, cynhyrchwyd 29 Terrawatt-awr (TWh)* o drydan yng Nghymru, a chafodd llai na hanner ohono (13TWh) ei ddefnyddio yn y wlad. Fodd bynnag, cynhyrchwyd dros dri chwarter yr ynni hwn o ffynonellau nad ydynt yn adnewyddadwy, nwy yn bennaf.[1] Er mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru ar gyfer allyriadau nwyon tŷ gwydr Sero Net erbyn 2050, mae angen disodli'r pŵer tanwydd ffosil hwn gyda chynhyrchu adnewyddadwy. 

Disgwylir i'r newid o danwydd ffosil i drydan adnewyddadwy, sy'n digwydd nawr mewn sectorau fel gwres (aer neu bympiau gwres ffynhonnell ddaear) a thrafnidiaeth (cerbydau trydan), hefyd arwain at ddyblu defnydd trydan Cymru erbyn 2050.[2]

Ar y cyfan, er mwyn cyrraedd Sero Net erbyn 2050 a chyflenwi digon o drydan i ateb y galw cynyddol, mae angen i gyfanswm defnyddio ynni adnewyddadwy yng Nghymru bron ddyblu o 3.5 Gigawatt (GW)** yn 2021 i 6.6GW erbyn 2030, ac yna treblu eto i 18.2GW erbyn 2050.[3] Nid yw hyn yn cymryd i ystyriaeth y bydd llawer o’r cynhyrchu gwynt presennol yng Nghymru yn cyrraedd diwedd ei oes weithredol yn y cyfnod hwn, felly hefyd mae angen ei ddisodli gyda chynhyrchu ynni adnewyddadwy newydd.

Gellir adeiladu llawer o gapasiti adnewyddadwy gofynnol Cymru fel ffermydd gwynt alltraeth yn y Môr Celtaidd, a aseswyd ei bod o bosibl yn gallu darparu ar gyfer hyd at 24GW erbyn 2045.[4] Fodd bynnag, mae prisiau cynyddol cydrannau tyrbinau a gweithgynhyrchu yn gwasgu hyfywedd economaidd gwynt alltraeth: yn yr arwerthiant Contractau ar gyfer Gwahaniaeth diweddaraf yn Hydref 2023, lle cynigir cefnogaeth y llywodraeth trwy bris sefydlog am ynni, nid oedd unrhyw brosiectau alltraeth wedi nodi ceisiadau gan fod y pris sefydlog yn syml yn rhy isel i ganiatáu i brosiectau fod yn economaidd hyfyw.[5]

Mae'r pris streic ar gyfer gwynt alltraeth bellach wedi'i godi 66% ar gyfer y rownd nesaf o arwerthiannau eleni.[6] Roedd prosiectau gwynt ar y tir, a gostiodd tua hanner cymaint i'w defnyddio, yn llawer mwy llwyddiannus a gellir eu defnyddio mewn amserlenni byrrach o lawer, gan gyfrannu felly tuag at gapasiti adnewyddadwy 2030 sydd ei angen i aros ar y cwrs ar gyfer Sero Net, yn ogystal â chynhyrchu'r math rhataf o drydan yn y DU.

Gyda hyn mewn golwg, mae Renewables UK, corff diwydiant, wedi cyfrifo bod angen i gapasiti gwynt ar y tir yng Nghymru gynyddu i 3.5GW erbyn 2030 er mwyn cyrraedd ein targedau Sero Net,[7] o 1.3GW yn 2022.[8] Mae hyn yn cyfateb i oddeutu 300 o dyrbinau gwynt modern ychwanegol ar y tir. Mae ceisiadau cynllunio ar gyfer Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) ar y gweill ar hyn o bryd yn cynnwys tua 320 o dyrbinau, er[9] bod llawer o'r rhain ar gamau cynnar ac ni fydd pob un yn cael caniatâd cynllunio.

* TWh = oriau Terrawat, uned fesur ar gyfer ynni. Mae cartref cyfartalog yn defnyddio 2700 kWh (oriau cilowat) o drydan bob blwyddyn, sy'n cyfateb i 2.7 Megawat-awr (MWh) neu 0.0000027 Terrawat-awr.

** GW = Gigawat, mesur o bŵer, neu faint o ynni sy'n cael ei ddefnyddio neu ei gyflenwi i'r grid ar unrhyw foment benodol. Mae GW yn 1 biliwn wat.

Mae'r wefan hon yn rhoi esboniad da o'r gwahaniaeth rhwng ynni (kWh) a phŵer (kW) - What Is A Kilowatt-Hour (kWh) & What Can 1 kWh Power? | USE (utilitysavingexpert.com)

 

[1] Cynhyrchu Ynni yng Nghymru: 2022 (llyw.cymru) t.3

[2] Cynhyrchu Ynni yng Nghymru:  2022 (llyw.cymru) t.7

[3] Catapwlt Systemau Ynni, 2023. Gridiau Ynni i Gymru yn y Dyfodol (YCHYDIG) — Adroddiad Mewnwelediadau. Rhifyn 1.1, t.3 Hygyrch ar Gridiau Ynni yn y Dyfodol i Gymru - EnergySystems Catapult

[4] ORE Catapult yn Lansio Cynllun Datblygu'r Gadwyn Gyflenwi Floater Cyntaf yng Nghymru | Gwynt ar y Môr

[5] Dim Cynigwyr mewn Arwerthiant Gwynt Alltraeth Prydain - The New York Times (nytimes.com)

[6] Cyhoeddi paramedrau craidd AR6 | Contractau ar gyfer gwahaniaeth CFd (cfdallocationround.uk)

[7]https://cdn.ymaws.com/www.renewableuk.com/resource/resmgr/media/onshore_wind_prospectus_fina.pdf p.38

[8] Cynhyrchu Ynni yng Nghymru: 2022 (llyw.cymru) t.6

[9] Chwilio am achos - Gwaith Achos Cynllunio (llyw.cymru) — cyrchwyd 4/3/24

Mae gwynt a'r haul yn cynhyrchu trydan yn ysbeidiol, pan fydd y gwynt yn chwythu a'r haul yn tywynnu. Er mwyn sicrhau bod trydan ar gael pan fydd ei angen, mae llawer o opsiynau ar gael ar gyfer ei storio yn y grid cenedlaethol.

Mae technoleg storio batri ar raddfa fawr bellach ar gael yn rhwydd ac yn cael ei defnyddio. Ar lefel y DU, mae modelu Senarios Grid Cenedlaethol yn awgrymu bod angen i ni gysylltu 22-32 Gigawat (GW) * o storio batri â'r grid erbyn 2050,[1] ond mae'r defnydd hwnnw'n symud yn gyflym, gyda disgwyl eisoes y bydd 18GW yn cysylltu â'r system erbyn 2028.[2] Bydd tua 35% o'r batris hyn yn debygol o fod yn yr Alban, ac mae amrywiaeth o dechnolegau yn cael eu datblygu ochr yn ochr â'r batri lithiwm-ion safonol, gan gynnwys technoleg batri aer cywasgedig, disgyrchiant a llif.[3] Yng Nghymru, roedd pedwar safle batri ar raddfa fasnachol yn gweithredu ym 2022 gyda chyfanswm capasiti pŵer cyfunol o 27 Megawat (MW),[4] ond mae gan 750MW arall o safleoedd storio batri ganiatâd cynllunio, ac mae prosiectau sy'n gyfanswm o 650MW arall wedi cyflwyno ceisiadau cynllunio.[5] Ar hyn o bryd rydym yn bwriadu i Waun Maenllwyd gyfrannu at yr ymdrech hon gyda batri ar y safle.

Ar wahân i fatris, gellir storio trydan gan ddefnyddio storio hydro wedi'i bwmpio neu ddatrysiadau storio thermol, ac mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cefnogi datblygu storio trydan gan ddefnyddio hydrogen.[6] Bydd ymddygiad defnyddwyr (neu 'ymateb ochr y galw') hefyd yn chwarae rhan hanfodol drwy leihau'r galw ar y grid ar unrhyw un adeg ac felly lleihau'r capasiti storio cyffredinol sydd ei angen. Mae hyn drwy aelwydydd a busnesau yn addasu i gynyddu effeithlonrwydd ynni (er enghraifft drwy wresogi clyfar ac inswleiddio adeiladau) a rheoli eu defnydd o drydan dros y dydd (er enghraifft drwy ddefnyddio nwyddau gwyn a gwefru cerbydau trydan dros nos).

Gan ddefnyddio cyfuniad o fatris, storio hydro wedi'i bwmpio presennol, hydrogen ac ymateb ochr y galw, mae modelu a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn awgrymu, yn dibynnu ar benderfyniadau a wneir yn y dyfodol ynghylch system ynni Cymru, efallai na fydd angen unrhyw storio hydro wedi'i bwmpio ychwanegol a chronfeydd dŵr cysylltiedig i gyrraedd Sero Net erbyn 2050.[7]

*GW = Gigawat, uned o gapasiti pŵer, neu faint o ynni sydd ar gael ar unrhyw amrantiad penodol. 1 GW = 1000 Megawat (MW).

Gradd MW batri yw faint o bŵer sydd ar gael pan gaiff ei wefru'n llawn. Mae gan fatris hefyd gyfnod MWh (Megawat-awr), sy'n dweud am ba mor hir y gallai'r batri ryddhau ei gapasiti pŵer llawn. Er enghraifft, gallai batri 1MW gyda hyd 1.5MWh ollwng 1MW o bŵer am 1.5 awr

[1] lawrlwytho (nationalgrideso.com) t.194, Ffig FL11

[2] lawrlwytho (nationalgrideso.com ) t.146

[3] Beth yw storio batri? | Grŵp Grid Cenedlaethol

[4] Cynhyrchu Ynni yng Nghymru: 2022 (llyw.cymru) t.39

[5] Cronfa Ddata Cynllunio Ynni Adnewyddadwy, Ion 2024, wedi'i lawrlwytho 4/3/24. Cronfa Ddata Cynllunio Ynni Adnewyddadwy: dyfyniad chwarterol - GOV.UK (www.gov.uk)

[6] Energy Systems Catapult , 2023. Gridiau Ynni i Gymru yn y Dyfodol (FEW) — Adroddiad Mewnwelediadau. Rhifyn 1.1, Hygyrch ar Gridiau Ynni yn y Dyfodol i Gymru - Energy Systems Catapult

[7] Energy Systems Catapult, 2023. Gridiau Ynni i Gymru yn y Dyfodol (FEW) — Adroddiad Mewnwelediadau. Rhifyn 1.1, t.14 Hygyrch ar Gridiau Ynni yn y Dyfodol i Gymru - EnergySystems Catapult

 

Pobl leol a'r economi

Yn Belltown Power rydym yn credu’n gryf y dylai prosiectau ynni adnewyddadwy fod o fudd i'r cymunedau sy'n eu cynnal, ac rydym yn awgrymu dau gynnig ar wahân i sicrhau hynny. 

Yn gyntaf, rydym yn gwarantu £5,000 (indecs gyswllt) y flwyddyn o gyllid budd-dal cymunedol ar gyfer pob MW o gapasiti.  Mae gan Waun Maenllwyd gapasiti o 25.2MW, sy'n cyfateb i tua £126,000 bob blwyddyn yn gysylltiedig â’r indecs, neu tua £5 miliwn dros oes 40 mlynedd y prosiect. Rydym yn ymdrechu i weithio gyda'r cymunedau lleol i ganfod mentrau budd cymunedol sy’n gallu cael effaith ystyrlon ac etifeddol, boed hynny drwy'r Gronfa Budd-dal Cymunedol, gostyngiadau trydan lleol, addysg, busnesau lleol neu wella'r amgylchedd lleol. Mae'r adborth a dderbyniwyd hyd yn hyn yn dangos diddordeb cryf mewn cynllun disgownt ynni lleol a defnyddio arian i gefnogi grwpiau cymunedol a grwpiau ieuenctid. Rydym yn bwriadu datblygu'r syniadau hyn ymhellach ac ymgynghori fwy ar ein cynnig yng ngham nesaf yr ymgynghori.

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn gweithio'n agos gyda chynghorau, rhanddeiliaid a grwpiau cymunedol perthnasol lleol ymysg eraill i nodi meysydd neu faterion y gellid mynd i'r afael â nhw drwy'r gronfa budd-daliadau cymunedol arfaethedig. Er ein bod yn disgwyl y bydd y mwyafrif o'r cyllid yn canolbwyntio ar yr ardal o amgylch Llanddewi Brefi fel cymuned gynnal y safle, rydym yn awyddus i glywed sylwadau pobl am y ffordd orau o ddosrannu cyfranddaliadau i gymunedau cyfagos hefyd.

Yn ail, rydym hefyd wedi ymrwymo i roi 1% o berchnogaeth y prosiect i gymunedau lleol am ddim a chynnig perchnogaeth arall o 4% ar gost (gostyngiad o werth y farchnad). Bydd perchnogaeth bellach ar gael am werth y farchnad os oes awydd gan y gymuned leol brynu. Unwaith eto, byddwn yn ceisio trafod y cynnig hwn gyda chynghorau lleol a rhanddeiliaid yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf er mwyn deall lefel y diddordeb yn y cynnig hwn yn ogystal â'r ffordd orau i gymunedau fanteisio i’r eithaf ar hyn.

Yn rhan o'n cynlluniau ar gyfer Hyb Ynni Waun Maenllwyd byddwn yn sefydlu Cronfa Budd-dal Cymunedol a fydd yn helpu i gefnogi prosiectau a mynd i'r afael â materion sydd angen sylw mewn cymunedau lleol o amgylch y safle. Bydd rhagor o fanylion am y gronfa hon yn cael eu cadarnhau wrth i ni symud ymlaen drwy gamau cynllunio'r prosiect, ond byddem yn awyddus i siarad ag unrhyw un sydd â diddordeb neu brofiad o weithredu Cronfeydd Budd-dal Cymunedol neu fentrau tebyg yn yr ardal drwy'r broses ymgynghori gynnar.

Ar y cam cynnar hwn, mae'n anodd dweud yn union faint o swyddi fydd yn cael eu creu, ond bydd hyn yn cael ei gyfrifo a'i gyflwyno yn y cais cynllunio. Ond, bydd ein cynigion yn rhoi hwb sylweddol i'r economi leol. Er mwyn sicrhau ein bod yn cynhyrchu'r effaith economaidd fwyaf posibl yn yr ardaloedd o amgylch y safle, byddwn yn ymdrechu i greu rhwydwaith o gyflenwyr lleol i symud ymlaen i'r cam caffael, os byddwn yn derbyn caniatâd cynllunio. Elfen a fydd yr un mor bwysig i ni fydd gweithio gydag ystod eang o randdeiliaid i ganfod sut y gall y prosiect gefnogi swyddi a chyfleoedd hyfforddi'n uniongyrchol, yn ogystal â thrwy'r gadwyn gyflenwi ehangach, gan ddangos ein hymrwymiad i'r economi leol a rhanbarthol.

Rydym yn annog busnesau a chyflenwyr lleol i gysylltu â ni neu i gofrestru fel busnes lleol drwy ein ffurflen adborth.

Mae ein peirianwyr trafnidiaeth arbenigol wedi gwneud sawl asesiad manwl o'r llwybrau posibl i gyrraedd y safle. Troi i ffwrdd ym Mhumsaint a theithio ar hyd trac coedwigaeth sydd yno eisoes a thrac newydd i gyrraedd y safle o'r de yw'r llwybr lleiaf aflonyddgar i'w gymryd o ystyried hyd y llafnau tyrbin a'r rhannau o’r tyrau sydd  eu cynnig.  Bydd blaenoriaethu'r llwybr deheuol hwn hefyd yn helpu i leihau faint o draffig adeiladu sy’n symud ar hyd y ffyrdd gwledig o amgylch Llanddewi Brefi.

Serch hynny, rydym yn gwerthfawrogi'n llawn y byddwn yn ychwanegu mwy o draffig at y lorïau logio presennol yn yr ardal leol am gyfnod cyfyngedig yn ystod y gwaith adeiladu. Pan fydd pethau’n cael eu cludo yno, byddwn yn anfon rhybudd mewn negeseuon testun i’r trigolion lleol i roi gwybod iddynt am bob dosbarthiad tyrbin wrth iddo gael ei gadarnhau gyda Heddlu Dyfed-Powys. Felly, byddent yn gallu cynllunio eu diwrnod yn unol â hynny. Yn ystod y gwaith, bydd traffig sy'n gysylltiedig â'r fferm wynt yn cael ei gyfyngu i un neu ddau gerbyd cynnal a chadw bach tua unwaith y mis.

Rydym yn deall bod pryder ynghylch effaith weledol y safle a maint y tyrbinau. Un o'r rhesymau y dewiswyd y safle hwn yw oherwydd ei fod yn un o Ardaloedd a Gyn-aseswyd Llywodraeth Cymru (PAA), y mae'r llywodraeth wedi'i nodi yn rhan o Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Dyfodol Cymru fel ardal sy'n gallu cynnal tyrbinau gwynt graddfa fawr ar y tir o safbwynt y dirwedd.

Nid yw bod yn rhan o ardal a gyn-aseswyd yn newid yr angen am asesiad manwl o effeithiau'r safle, ac yn rhan o'n Hasesiad o Effaith Amgylcheddol ffurfiol (AEA) mae ein penseiri tirwedd yn gwneud asesiad trylwyr o’r dirwedd ac effaith weledol y prosiect a fydd yn cynnwys gwerthuso effaith weledol y tyrbinau o leoliadau allweddol gan gynnwys ardaloedd lleol lle mae pobl yn byw. Lle bo angen, bydd yr asesiad hwn yn cynnwys montage o ffotograffau sy’n dangos y tyrbinau yn y dirwedd, a bydd y delweddau hyn yn cael eu cyflwyno yn rhan o'r Datganiad Amgylcheddol sydd ar gael i'r cyhoedd. Byddwn yn ymgynghori ar hwn hefyd yn ystod ein hymgynghoriad statudol cyn ymgeisio y flwyddyn nesaf. Yn y cyfamser, roedd ein harddangosfeydd personol a rhithwir, a gynhaliwyd yn ystod yr ymgynghoriad anffurfiol cychwynnol ganol 2023, yn cynnwys golygfeydd dangosol o Lanbedr Pont Steffan a'r Ffordd Sistersaidd yn Llanddewi Brefi (sydd ar gael i'w gweld ar wefan y prosiect yma). Dewiswyd y lleoliadau hyn i ddangos yr ardaloedd lle mae effaith weledol y prosiect yn debygol o fod yn fwyaf arwyddocaol, fel o sawl ardal o'r pentref, mae'n debygol y bydd tyrbinau yn cael eu sgrinio'n llwyr gan lystyfiant a thopograffeg.

Mae uchder y tyrbinau yr ydym yn eu cynnig wedi ei benderfynu i raddau helaeth gan rymoedd y farchnad. Ers dileu cymorthdaliadau yn 2017, mae gweithgynhyrchwyr wedi gorfod canolbwyntio ar dyrbinau mwy er mwyn gwneud gwynt ar y tir yn ariannol hyfyw eto. O ganlyniad, maent yn dileu gweithgynhyrchu tyrbinau llai yn raddol ac felly mae angen i ddatblygiad safleoedd presennol sicrhau y bydd y tyrbinau a gynigir ar gael ar yr adeg y gallai safleoedd ddechrau adeiladu. Mae hyn wedi bwydo i mewn i faint y tyrbinau a gynigir ar Waun Maenllwyd.

Nid oes consensws clir ymysg astudiaethau academaidd am effaith tyrbinau ar brisoedd eiddo. Er y gwnaeth astudiaeth o 2014 awgrymu y gallai prisoedd tai gynyddu hyd at 5-6% yn arafach pe byddent o fewn 4km i dyrbinau, roedd y fethodoleg a ddefnyddiwyd braidd yn syml, felly nid yw'r canlyniadau’n gwbl ddibynadwy. Cymerodd yr astudiaeth yn ganiataol mai amlygrwydd tyrbinau yw’r prif reswm am yr effaith ar brisoedd tai, ond nid ystyriodd adeiladau na strwythurau eraill a oedd yn cuddio golygfeydd o dyrbinau felly nid oedd gan yr holl eiddo a ystyriwyd olygfeydd o dyrbinau. Yn ogystal, roedd yn dadansoddi data ar lefel codau post yn unig, gydag effaith o gymryd yn ganiataol bod yr holl eiddo mewn ardal côd post yn gyfnewidiadwy.

Mewn astudiaeth fwy diweddar yn yr Alban, canfuwyd nad oedd unrhyw effaith ar brisoedd tai o fewn radiws 4km o dyrbinau ac, mewn gwirionedd, roedd mantais fach i brisoedd tai lle’r oedd tyrbinau’n weladwy 4-5km i ffwrdd. Diweddarodd a mireiniodd yr astudiaeth hon y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn 2014. Byddwn yn sicrhau y caiff tyrbinau Waun Maenllwyd eu lleoli mewn ffordd mor sensitif â phosib i leihau’r golygfeydd o dyrbinau yn yr ardal leol.

Nid oes tystiolaeth gref i awgrymu bod presenoldeb ffermydd gwynt yn effeithio'n negyddol ar dwristiaeth mewn ardal.  Yn wir, mae gan rai ffermydd gwynt ganolfannau ymwelwyr i ddenu twristiaid i'r ardal. Bydd effaith economaidd-gymdeithasol y cynigion, gan gynnwys unrhyw effaith bosibl ar dwristiaeth a busnesau cysylltiedig, yn cael ei astudio ac yn destun adroddiad yn rhan o'n Hasesiad o'r Effaith Amgylcheddol, a fydd wedi hynny yn cael ei gynnwys yn ein Datganiad Amgylcheddol (DA) drafft. Bydd y Datganiad Amgylcheddol drafft ar gael i aelodau o'r cyhoedd, rhanddeiliaid a phartïon eraill sydd â diddordeb iddynt gael ei adolygu a rhoi sylwadau arno yn rhan o'n proses ymgynghori statudol.

Waun Maenllywd a'r Amgylchedd

Yn rhan o'n Hasesiad Effaith Amgylcheddol, rydym wedi bod yn cynnal arolygon adar ac ecoleg manwl ar draws y safle a'r ardal uniongyrchol ers dwy flynedd, a bydd y rhain yn llywio'r lleoliad a'r math o dyrbinau rydym yn eu cynnig ar gyfer y cynllun yn uniongyrchol. Bydd manylion am ganfyddiadau'r arolygon hyn fel asesiadau i’w cael yn ein Datganiad Amgylcheddol (DA) drafft, a fydd ar gael i bobl eu hadolygu a rhoi sylwadau arnynt yn ystod y cyfnod ymgynghori statudol.

Rydym yn parhau i fireinio ein cynlluniau ar gyfer y safle ac ni fyddwn yn gosod tyrbinau nag isadeiledd lle mae cynefinoedd allweddol wedi eu nodi, nac mewn ardaloedd lle mae gwaith modelu risg gwrthdrawiadau yn awgrymu y byddai risg annerbyniol i'r rhywogaeth adar a astudiwyd. Os rhoddir caniatâd cynllunio, bydd Clerc Gwaith Amgylcheddol (ECoW) ar y safle yn ystod y gwaith adeiladu ac, os canfyddir unrhyw rywogaethau sensitif, bydd yr ECoW yn cynghori bod byfferau priodol rhag y ffryntiau gwaith yn cael eu gosod i osgoi eu haflonyddu. Yn rhan o’r datblygiad hefyd byddwn yn ymrwymo i gynllun rheoli cynefinoedd sy'n sicrhau cynnydd yn yr ardaloedd sy’n gynefinoedd allweddol. 

Rydym hefyd wedi bod yn cynnal arolygon mawn manwl sydd wedi dangos nad oes unrhyw gynefin mawndir o ansawdd da bron ar y safle, sydd i'w ddisgwyl oherwydd effeithiau dad-ddyfrio’r goedwigaeth fasnachol. Bydd tyrbinau a'r isadeiledd wedi eu lleoli'n ofalus, gan ddefnyddio'r data arolwg hwn, i leihau unrhyw aflonyddwch i’r mawn ac i osgoi unrhyw gynefin mawndir o ansawdd da. O'r herwydd, rydym yn hyderus y gallwn ddylunio safle nad yw'n cael unrhyw effaith sylweddol ar yr orgors.

Bydd y cais cynllunio yn cynnwys asesiad manwl o effaith carbon net y datblygiad gan ddefnyddio methodolegau cadarn y llywodraeth. Bydd hyn yn cynnwys ystyried yr allyriadau carbon yn sgil gweithgynhyrchu, cludo, adeiladu a datgomisiynu'r tyrbinau ac isadeiledd y safle, yn ogystal â cholli potensial atafaelu carbon o unrhyw dorri coed ac aflonyddu mawn. Yn gyffredinol, mae'r asesiadau hyn yn dangos bod yr allyriadau carbon a geir o weithgynhyrchu, cludo, adeiladu, datgomisiynu a cholli atafaeliad carbon yn cael cydbwyso gan yr arbediad carbon sy’n digwydd wrth ddisodli cynhyrchiad pŵer o danwydd ffosil mewn tua 1-2 flynedd o weithrediad y fferm wynt, ac rydym yn disgwyl i'r safle hwn fod yr un fath. Mae'r asesiadau hyn hefyd yn dangos fod yr arbedion carbon gan  ffermydd gwynt y DU, dros gyfnod cyfan eu bywyd gweithredol, yn llawer iawn mwy na’r arbedion carbon gan y gorgorsydd, hyd yn oed y rhai lleiaf llygredig.

Yn rhan o'r Asesiad Effaith Amgylcheddol, bydd ein hymgynghorwyr arbenigol yn ystyried effaith bosibl sŵn a fflachio cysgodion yn ofalus. Ar ôl mesur y sŵn cefndir a data am olau yn yr ardal, gallant fodelu amodau'r tyrbin yn gywir ac unrhyw effeithiau a allai ddigwydd. Y brif ffordd o liniaru sŵn a fflachio cysgodion yw sicrhau nad yw'r tyrbinau’n cael eu gosod yn rhy agos at eiddo preswyl, ac rydym yn ceisio sicrhau hynny drwy ein proses ddethol safleoedd ofalus, yn ogystal â mireinio eu dyluniad mewn ymateb i ymgysylltiad â chyrff statudol ac ymgynghori ac ymgysylltu cyhoeddus ehangach. Ond, os bydd angen, gellir gwneud gwaith lliniaru hefyd i leihau'r effeithiau, gan gynnwys troi tyrbinau i ffwrdd am gyfnod cyfyngedig dan rai amodau er mwyn sicrhau nad oes sŵn annerbyniol neu effeithiau fflachio cysgodion. Byddai unrhyw liniaru arfaethedig hefyd wedi ei gynnwys yn ein Datganiad Amgylcheddol drafft, fel y gall trigolion lleol weld a deall yr hyn yr ydym yn ei gynllunio er mwyn lleihau effaith y problemau hyn gymaint ag y bo modd.

Yn fyr, na. Mae is-sŵn yn derm a ddefnyddir yn gyffredinol i ddisgrifio tonnau synau gydag amlder o lai na 20 hertz (Hz), sydd y tu allan i glyw dynol arferol. Gall tyrbinau gwynt greu rhywfaint o is-sŵn, ond dim mwy felly na llawer o ffynonellau a wnaed gan ddyn fel traffig, trenau, pontydd a pheiriannau, a ffynonellau naturiol gan gynnwys taranau, tonnau a'r gwynt ei hun.

Daeth adolygiad diweddar o 69 o astudiaethau academaidd a gyhoeddwyd ers 2017 ynglŷn ag is-sŵn a thyrbinau gwynt i'r casgliad [1] na ddangoswyd bod is-sŵn yn cynyddu annifyrrwch neu aflonyddwch cwsg uwchlaw'r hyn a brofir o sain glywadwy (er enghraifft sŵn tyrbinau gwynt clywadwy). Daeth yr astudiaeth i'r casgliad bod annifyrrwch wedi cynyddu wrth i lefel sain glywadwy (desibelau) gynyddu. Nid oedd unrhyw gysylltiadau wedi'u cadarnhau hefyd rhwng is-sŵn ac ymatebion corfforol fel cyfradd curiad y galon, effeithiau metabolig (diabetes) ac iechyd meddwl.

Cadarnhawyd y casgliadau hyn ymhellach ym mis Hydref 2023 pan gomisiynodd Llywodraeth y DU adroddiad yn gwerthuso'r angen i ddiwygio'r canllawiau sŵn presennol ar gyfer tyrbinau gwynt.[2]  Sgriniodd yr adroddiad gannoedd o astudiaethau ac adolygu'n fanwl dros 130 o gyhoeddiadau gwyddonol annibynnol hynod berthnasol. Bu'n arolygu hefyd 204 o adrannau iechyd a chynllunio'r DU, 26 o gyrff llywodraeth a phroffesiynol, ac un grŵp dinesig. Daeth i'r casgliad (pwyslais trwm wedi’i ychwanegu):

“Dangoswyd mewn arbrofion rheoledig, gan gynnwys cynnwys cyfranogwyr hunan-adrodd i fod yn sensitif i is-radd sŵn tyrbin gwynt, nad yw amlygiad i is-sŵn ar lefelau sy'n cynrychioli mewnyriadau* tyrbin gwynt mewn anheddau yn gysylltiedig ag effeithiau iechyd ffisiolegol neu seicolegol, tra gall disgwyl effeithiau o fod yn agored i is-sŵn tyrbin gwynt, a negeseuon cadarnhaol neu negyddol sy'n dylanwadu ar y disgwyliad hwnnw, effeithio ar symptomau iechyd. Yn gyffredinol, mae'r canfyddiadau o'r sylfaen dystiolaeth bresennol yn dangos nad yw is-sain o dyrbinau gwynt ar lefelau amlygiad nodweddiadol yn cael unrhyw effeithiau andwyol uniongyrchol ar iechyd corfforol neu feddyliol, ac mae symptomau afiechyd yr adroddwyd amdanynt yn fwy tebygol o fod yn seicogenig o ran tarddiad”.[3]

Casgliadau nodedig o nifer o'r arbrofion rheoledig hyn oedd:

“Nid oedd gan amlygiad naill ai is-sŵn go iawn neu is-sŵn ffug ddylanwad ar adrodd am symptomau iechyd gan gyfranogwyr. Fodd bynnag, cafodd y disgwyliad o effeithiau sy'n gysylltiedig ag agweddau'r cyfranogwyr cyn yr arbrawf effaith sylweddol, sy'n cefnogi esboniad noseboar gyfer symptomau iechyd yr adroddwyd amdanynt yn gysylltiedig ag is-sŵn tyrbin gwynt”;[4]

“arsylwyd dylanwad sylweddol negeseuon cyfryngau cadarnhaol neu negyddol ar adrodd symptomau iechyd. Mae canlyniadau eraill hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bod disgwyliad o effeithiau negyddol amlygiad is-sŵn tyrbinau gwynt yn gysylltiedig ag adrodd symptomau, ond nid yw amlygiad gwirioneddol a reolir i is-sŵn. Nododd yr adolygiad o dystiolaeth ar sain amledd isel ac is-sŵn fod lefelau allyriadau o dyrbinau gwynt mor isel neu'n is na ffynonellau amgylcheddol cyffredin eraill megis traffig ffyrdd”, a;

“Dangoswyd effeithiau nosebo sy'n ymwneud â is-sŵn tyrbinau gwynt, a dangoswyd hefyd y gall gwybodaeth gadarnhaol am dyrbinau gwynt ac esboniad o'r effaith nosebo ei hun helpu i oresgyn hyn.”[5]

*Mae 'Mewnyriadau' yn disgrifio crynodiad y sain/is-sŵn yn yr awyr mewn lleoliad penodol. 'Allyriad' yw'r weithred o ryddhau'r sain honno i'r awyr, yn yr achos hwn o dyrbinau gwynt a ffynonellau eraill o is-sŵn.

[1]  Health Effects Related to Wind Turbine Sound: An Update - PubMed (nih.gov)

[2] Report for BEIS: A review of noise guidance for onshore wind turbines | WSP

[3] Adroddiad ar gyfer BEIS, t.114

[4] Adroddiad ar gyfer BEIS, t.285

[5] Adroddiad ar gyfer BEIS, t.290

Er mwyn lleihau’r posibilrwydd o lygredd, bydd byfferau priodol yn cael eu cynnal o bob cwrs dŵr ar y safle. Yn ogystal, yn rhan o'r Asesiad o Effaith Amgylcheddol, bydd cyflenwadau dŵr preifat yn yr ardal yn cael eu hasesu er mwyn osgoi unrhyw lygredd ffo posibl. Bydd mesurau lliniaru sy’n arferion da yn cael eu rhoi ar waith hefyd drwy gydol cyfnod adeiladu’r safle a’i weithrediad, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw lygredd yn ffoi i mewn i gyrsiau dŵr nac i'r amgylchedd.

Mae BisPhenol A (BPA) yn gyfansoddyn cemegol organig sy'n cael ei ddefnyddio i wneud llawer o blastigau a chynhyrchion bob dydd. Mae wedi dod yn ddeunydd a ddefnyddir yn helaeth gan gynnwys yn leinin tuniau bwyd a chaeadau jar gwydr, cynwysyddion bwyd a diod, dillad, deunyddiau deintyddol a dyfeisiau meddygol, a'r tu mewn i bibellau a ddefnyddir i ddarparu dŵr yfed, sy'n golygu bod amlygiad dynol yn gyffredin.[1]

Fodd bynnag, mewn symiau digon uchel, gall BPA achosi problemau iechyd trwy ddynwared estrogen yn y corff, sy'n golygu ei fod yn effeithio ar swyddogaethau'r system hormonau, gall niweidio'r system atgenhedlu a'r system imiwnedd, ac effeithio ar ddilyniant canser.[2] Yn 2023, ail-werthusodd yr UE y data ar effeithiau iechyd BPA a diwygiodd y cymeriant dyddiol goddefadwy a argymhellir (TDI) i lawr i 0.2 nanogram fesul kg o bwysau'r corff, 20,000 gwaith yn is na'r TDI blaenorol.[3]

Mae BPA yn elfen allweddol o resin epocsi, sef un o'r deunyddiau a ddefnyddir i wneud llafnau tyrbin gwynt a rhai cotiau gel llafn tyrbin. Mae rhai cyhoeddiadau diweddar wedi ysgogi dadl trwy awgrymu y gallai tyrbinau gwynt greu lefelau cymharol uchel o lygredd BPA dros eu hoes (gweler 'Y Grŵp Tyrbinau (The Turbine Group)' isod).

Fodd bynnag, mae'r prosesau cemegol sy'n ymwneud â chryfhau a chaledu'r strwythur llafn a'r cotiau gel epocsi yn golygu bod moleciwlau BPA yn cael newid cemegol a strwythurol yn y broses weithgynhyrchu llafn (gweler 'Gweithgynhyrchu Llafnau Tyrbin' isod). Mae'r llafn hefyd wedi'i orchuddio â sawl haen o wahanol geliau a phaent, yn aml yn cynnwys côt drwchus o gel ar hyd yr ymyl flaen i'w amddiffyn rhag erydiad, nad yw'n seiliedig ar epocsi fel arfer (am fwy o fanylion, gweler ein Cwestiynau Cyffredin ar wahân yma). Gall resin epocsi wedi'i drin (caledu) dorri i lawr pan fydd yn agored i ddŵr a gwres gyda'i gilydd, a all ryddhau ychydig bach o foleciwlau BPA.[4] Fodd bynnag, dim ond pe bai'r paent a'r haen amddiffynnol ar y llafn yn erydu'n sylweddol y gallai strwythur y llafn neu'r cotiau gel seiliedig ar epocsi gael eu hamlygu, a hyd yn oed pe bai hynny'n digwydd mae'n annhebygol y byddai tywydd a hinsawdd Cymru yn cynnig yr amodau cynnes, gwlyb i annog yr epocsi idorri i lawr.

Mae gweithredwyr eisiau gwneud y gorau o gynhyrchu ynni er mwyn sicrhau'r enillion mwyaf posibl ar eu buddsoddiad ac felly maent yn cynnal archwiliadau rheolaidd o'r llafnau i wirio am ac atgyweirio unrhyw erydiad i sicrhau bod y tyrbinau yn gweithredu mor effeithlon â phosibl, felly mae erydiad sylweddol a allai ddatgelu unrhyw foleciwlau BPA sy'n weddill neu epocsi wedi'i galedu a allai dorri i lawryn anghyffredin iawn. Fel enghraifft, o'u mwy na 3,500 o lafnau tyrbinau ar y tir y gwelodd SSE Renewables (gweithredwr mwyaf gwynt ar y tir yn y DU) yn unig 21 achos o unrhyw strwythur epocsi-resin mewnol yn cael ei amlygu yn 2021 –  llai na 0.6% o'r llafnau –  ac atgyweiriwyd y rhain yn  gyflym iawn er mwyn sicrhau bod y cynhyrchiad mwyaf posibl.[5] Hyd yn oed wedyn, mae'n annhebygol y cafodd unrhyw BPA gweddilliol ei erydu o'r llafnau o ystyried y symiau bach iawn a allai fod yn bresennol.

Yn y digwyddiad annhebygol y dylai unrhyw BPA gweddilliol, heb ymateb neu dorri i lawr o resin epocsi mewn llafnau tyrbin ddianc, byddai'n bioddiraddio'n gyflym. Mae hanner oes BPA - faint o amser y mae'n ei gymryd i chwalu - tua 4.5 diwrnod mewn dŵr a phridd, a llai na diwrnod mewn aer.[6]

Os ceir caniatâd, bydd Hwb Ynni Gwynt Waun Maenllwyd yn defnyddio'r arferion technoleg, adeiladu a chynnal a chadw tyrbinau mwyaf diweddar i sicrhau bod y safonau priodol yn cael eu bodloni drwy gydol y prosiect.

 

Gweithgynhyrchu Llafnau Tyrbin

Mae llafnau tyrbin gwynt yn strwythurau cyfansawdd a wneir fel arfer o resin epocsi wedi'i atgyfnerthu â ffibr gwydr Er cymhariaeth, dychmygwch y strwythurau metel bar atgyfnerthua ddefnyddir i ddarparu cadernid a siâp i goncrit wrth adeiladu adeiladau – mae'r ffibrau gwydr fel y strwythur metel, gan ddarparu cryfder a siâp i'r resin epocsi ffurfio o gwmpas.

Mae moleciwlau BPA yn cynnwys cylch ffenol, neu siâp hecsagon, sy'n rhoi strwythur cryf i'r moleciwl. I wneud resin epocsi, mae moleciwlau BPA wedi'u bondio'n gemegol at ei gilydd mewn adwaith o'r enw polymeru i greu moleciwlau newydd, hirach sy'n dal eu strwythur yn dda iawn.[7]

Yn ystod gweithgynhyrchu llafn tyrbin gwynt, mae'r resin epocsi hylif hwn yn cael ei gymysgu ag asiant caledu ac yna ei gymhwyso i strwythur ffibr gwydr y llafn. Mae'r resin epocsi yn cael adwaith cemegol arall gyda'r asiant caledu, gan gysylltu'r polymerau epocsi gyda'i gilydd yn gemegol i droi'r resin o hylif i gadarn a rhwymo'r ffibr gwydr i siâp y llafn. Os defnyddir côt gel resin epocsi hefyd, bydd yr un adwaith yn digwydd yn y broses caledu.[8]

Mewn tyrbinau modern, unwaith y bydd y llafn yn cael ei ffurfio rhwystr ychwanegol o'r enw Diogelwch Ymyl Arweiniol (neu LEP, sy'n cael ei wneud fel arfer o polywrethan –  gweler ein Cwestiynau Cyffredin ar wahân yma) yn aml yn cael ei gymhwyso i ymyl blaen llafn y tyrbin. Gall effaith glaw ar ymyl blaen y llafn wrth iddo gylchdroi wneud ei wyneb yn llai llyfn, sy'n creu llusgo, gan ei wneud yn llai aerodynamig a lleihau'r egni y gall ei gynhyrchu. Mae'r haen LEP wedi'i chynllunio i amsugno effeithiau glaw, atal erydiad a chadw'r wyneb yn llyfn.

Yn olaf, mae wyneb cyfan y llafn wedi'i orchuddio â chotiau gel ychwanegol a phaent (am fwy o fanylion gweler ein Cwestiynau Cyffredin ar wahân isod) i'w amddiffyn rhag diraddio UV a hefyd helpu i'w wneud yn fwy aerodynamig, gan gynyddu cynhyrchu ynni ymhellach.

Mae'r newidiadau strwythurol y mae'r BPA yn mynd drwyddynt yn ystod yr adweithiau cemegol mewn polymeru a chaledu yn golygu bod symiau dibwys o gyfansoddyn BPA gweddilliol mewn llafnau tyrbin y gellid eu hallyrru. Yn yr achos annhebygol y byddai llafn tyrbin yn cael ei erydu yn ddigon i ddatgelu resin epocsi naill ai mewn côt gel neu strwythur y llafn ei hun, mae'n annhebygol iawn y byddai tywydd Cymru yn ddigon cynnes a gwlyb i'w annog i dorri i lawr, a byddai'n cael ei atgyweirio'n gyflym gan weithredwr y fferm wynt.

 

Y Grŵp Tyrbinau (The Turbine Group)

Yn 2021, defnyddiwyd papur a gyhoeddwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Strathclyde[9] gan grŵp bach o Norwyaidd sy'n galw eu hunain The Turbine Group (TTG) i greu dogfen, sydd ers hynny wedi'i chylchredeg yn eang ar y rhyngrwyd, gan awgrymu y gallai llafnau tyrbin daflu symiau sylweddol o BisPhenol A dros eu hoes. Ceisiodd astudiaeth wreiddiol Strathclyde ddadansoddi effaith glaw ar sampl fach o ddeunydd a geir yn aml o fewn strwythur mewnol llafn tyrbin gwynt, ac fe'i cynhaliwyd o dan amodau a oedd yn adlewyrchu'r effeithiau glaw y gall ymyl flaenllaw blaen llafn tyrbin gwynt eu profi.

Cymhwysodd TTG ganlyniadau astudiaeth Strathclyde yn anghywir ar hyd holl hyd llafn tyrbin i gyrraedd ffigurau chwyddedig ar gyfer allyriadau amcangyfrifedig BPA o lafnau tyrbin. Mae hefyd yn goramcangyfrif o gofio nad oedd gan samplau astudiaeth Strathclyde unrhyw orchudd paent na LEP, a thrwy dybio y byddai tyrbinau yn gweithredu ar gyflymder uchaf yn ystod yr holl law. Mae ymchwilwyr Strathclyde wedi cadarnhau 'na allant gymeradwyo rhagfynegiadau' dogfen TTG a bod angen mireinio cyfrifiadau'r TTG i lawr yn eithaf sylweddol.'[10] Nid oes unrhyw ymchwil dilynol wedi cadarnhau'r canlyniadau yn nogfen TTG.

[1] Amlygiad dynol i Bisphenol A yn Ewrop - Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd (europa.eu)

[2]  Human exposure to Bisphenol A in Europe — European Environment Agency  (europa.eu),  Potential Mechanisms of Bisphenol A (BPA) Contributing to Human Disease  - PMC (nih.gov),  Update on the Health Effects of Bisphenol A: Overwhelming Evidence of Harm - PMC (nih.gov)

[3] Human exposure to Bisphenol A in Europe — European Environment Agency  (europa.eu)

[4] How are the BPA plastic products affecting our health? | Fforwm Economaidd y Byd (weforum.org)

[5]  Turbine Blade Deterioration (vikingenergy.co.uk)

[6]  A Multimedia Assessment of the Environmental Fate of Bisphenol A: Human and Ecological Risk Assessment: Cyfnodolyn Rhyngwladol: Cyfrol 8, Rhif 5 (tandfonline.com)

[7] Illustrated Glossary of Organic Chemistry - Epoxy; epoxy resin (ucla.edu), (PDF) Characterization of epoxy composites reinforced with CaCO3-Al2O3-MgO-TiO2/CuO filler materials (researchgate.net)

[8]  Synthesis and application of epoxy resins: A review - ScienceDirect  - GWIRIO

[9]  Rain Erosion Maps for Wind Turbines Based on Geographical Locations: A Case Study in Ireland and Britain  (wind-watch.org)

[10] ACP_MicroplasticsFactSheet_March-2023.pdf (cleanpower.org)

 

Mae gan lafnau tyrbin ystod o wahanol  gotiau gel a phaent wedi'u cymhwyso, i'w hamddiffyn rhag UV, glaw ac erydiad llwch/baw a'u gwneud mor aerodynamig â phosibl. Gwneir rhai o'r cotiau gel â'r paent hwn o gyfansoddion organig a allai fod yn niweidiol os byddant yn agored mewn symiau digon uchel, ond caiff y rhain eu newid yn gemegol ac yn strwythurol yn ystod y prosesau caledu a halltu fel bod symiau gweddilliol dibwys byth yn aros yn y llafnau tyrbin terfynol.

Mae dau brif fath o amddiffyniad ar gyfer llafnau tyrbinau [1]:

 1. Gellir cymhwyso côt gel caled fel rhan o'r broses weithgynhyrchu llafn. Gwneir llafnau tyrbin trwy gymhwyso resin sy'n seiliedig ar epocsi i gyfansoddion ffibr gwydr gan ddefnyddio mowld i greu siâp y llafn (gweler ein Cwestiynau Cyffredin BPA yma). Cyn i'r broses hon ddechrau, mae'r mowldiau wedi'u leinio â chôt gel hylif epocsi, polyester neu bolywrethan, fel leinin tun cacen cyn pobi. Mae'r côt gel hon yn bondio'n gemegol â'r resin epocsi yn strwythur y llafn wrth iddo sychu i greu côt allanol caled, cryf.[2] Gellir cymhwyso côt gel eilaidd sy'n seiliedig ar epocsi hefyd unwaith y bydd y llafn allan o'r mowld
 2. Gellir cymhwyso haenau hyblyg, paent neu dapiau â llaw fel Diogelwch Ymyl Arweiniol unwaith y bydd y llafn wedi'i adeiladu. Mae'r haenau hyn yn aml yn cael eu gwneud gan ddefnyddio polymer organig o'r enw polywrethan,[3] sy'n fath o bolymer plastig nad yw'n niweidiol gyda rhinweddau tebyg i sbwng, a ddefnyddir mewn llawer o eitemau cartref. Mae llawer o baent haen derfynol hefyd yn cael eu gwneud gan ddefnyddio polywrethan.

Mae'r tebygolrwydd y bydd y naill neu'r llall o'r mathau hyn o haenau yn rhyddhau unrhyw sylweddau niweidiol i'r atmosffer neu'r amgylchedd yn fach iawn.

Elfen allweddol o resin epocsi yw BisPhenol A (BPA). Defnyddir BPA i wneud llawer o blastigau a chynhyrchion bob dydd felly mae amlygiad dynol yn gyffredin, [4] fodd bynnag, mewn symiau digon uchel, gall BPA achosi materion iechyd trwy ddynwared estrogen yn y corff, sy'n golygu ei fod yn effeithio ar swyddogaethau system hormonau, gall niweidio'r system atgenhedlu a'r system imiwnedd, ac effeithio ar ddilyniant canser.[5] Mewn llafnau tyrbin, mae'r prosesau cemegol sy'n gysylltiedig â chryfhau a chaledu'r strwythur llafn a chotiau gel epocsi yn golygu bod moleciwlau BPA yn cael newid cemegol a strwythurol yn y broses weithgynhyrchu llafn (gweler ein Cwestiynau Cyffredin BPA yma), felly ychydig iawn o foleciwlau BPA heb ymateb sy'n weddill.

Gall resin epocsi wedi'i drin (caledu) dorri i lawr pan fydd yn agored i ddŵr a gwres gyda'i gilydd, a all ryddhau ychydig bach o foleciwlau BPA.[6] Fodd bynnag, dim ond pe bai'r paent a'r haen amddiffynnol ar y llafn yn erydu'n sylweddol y gallai strwythur y llafn neu'r cotiau gel seiliedig ar epocsi gael eu hamlygu, a hyd yn oed pe bai hynny'n digwydd mae'n annhebygol y byddai tywydd a hinsawdd Cymru yn cynnig yr amodau cynnes, gwlyb i annog yr epocsi i chwalu. Yn y digwyddiad annhebygol y dylai unrhyw BPA gweddilliol, heb ymateb neu dorri i lawr o resin epocsi mewn llafnau tyrbin ddianc, byddai'n bioddiraddio'n gyflym. Mae hanner oes BPA –  faint o amser y mae'n ei gymryd i dorri i lawr –  tua 4.5 diwrnod mewn dŵr a phridd, a llai na diwrnod mewn aer.[7]

Gwneir polywrethan mewn adwaith cemegol rhwng dau foleciwl o'r enw polyol ac isocyanate.[8] Gall yr isocyanad fod yn beryglus os na chaiff ei drin yn gywir, a gall y mygdarthau paent gynnwys isocyanadau heb adwaith, a dyna pam mae gweithgynhyrchwyr llafnau’n gwisgo dillad amddiffynnol a masgiau wrth gymhwyso'r paent. Fodd bynnag, unwaith y bydd y paent wedi'i gymhwyso a'i wella, mae'r polywrethan sy'n deillio o hyn yn gemegol sefydlog ac nid yw'n rhyddhau unrhyw sylweddau gwenwynig.[9]

Mae amrywiadau gwahanol o gyfansoddion isocyanad a polyol yn creu gwahanol fathau o bolywrethan, sy'n cael eu defnyddio mewn llawer o ddiwydiannau a gwrthrychau cartref fel seddi ceir, matresi, ewyn cof, clustogau a soffas, sbwng golchi i fyny , ehangu ewyn ac inswleiddio a rhai gludyddion a seliwyr.[10] Mae'r ymchwil ddiweddaraf ar wella sylweddau amddiffyn ymyl blaenllaw yn canolbwyntio'n bennaf ar newid nodweddion y polywrethan a ddefnyddir yn gynnil, i wella ei rinweddau amddiffynnol.[11]

Er bod y rhan fwyaf o haenau llafn tyrbin bellach yn cael eu gwneud gyda pholywrethan neu epocsi fel y disgrifir uchod, mae rhai paent yn dal i gynnwys fflworopolymerau sy'n fath o PFAS (sylweddau per- a polyfluoroalkyl).[12] Mae PFAS yn grŵp eang iawn o tua 4700 o sylweddau cemegol, ac mae pob un ohonynt yn cynnwys math o fond Carbon-Fflworin.[13] Mae'r bond hwn yn anhygoel o gryf, felly mae PFAS yn gwrthyrru dŵr, olew, gwres a sylweddau eraill, gan eu gwneud yn ddefnyddiol iawn ar gyfer cymwysiadau fel paent, dillad awyr agored, llenni cawod, dodrefn, esgidiau ac ewyn ymladd tân.[14]

Fodd bynnag, gall rhai cemegau PFAS fod yn wenwynig, ac oherwydd bod y bond C-F mor gryf, maent i gyd yn para amser hir iawn yn yr amgylchedd. Fel is-set o PFAS, nid yw fflworopolymerau yn wenwynig ac yn cael eu dosbarthu fel cemegyn o bryder isel yn ôl Canolfan Ewropeaidd Ecotoxicoleg a Tocsicoleg Cemegau (ECETOC) ac yn dilyn canllawiau'r OECD.[15,16] Nid ydynt yn cael eu defnyddio'n helaeth mewn haenau llafn tyrbinau gwynt ac maent yn cael eu dileu'n raddol.[17]

 

[1] Dashtkar, A. et al., (2019):  Rain erosion-resistant coatings for wind turbine blades: A review . Polymers and Polymer Composites  27:8, 443-475; Storm, K (2013):  Surface protection and coatings for wind turbine rotor blades.  Advances in Wind Turbine Blade Design and Materials , t387-412.Woodhead Publishing

[2] Herring, R., Dyer, K., Martin, F., Ward, C: The increasing importance of leading edge erosion and a review of existing protection solutions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 115, 2019, 109382, https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109382.

[3] Ibid.

[4] Human exposure to Bisphenol A in Europe — European Environment Agency (europa.eu)

[5] Human exposure to Bisphenol A in Europe — European Environment Agency (europa.eu), Potential Mechanisms of Bisphenol A (BPA) Contributing to Human Disease - PMC (nih.gov), Update on the Health Effects of Bisphenol A: Overwhelming Evidence of Harm - PMC (nih.gov)

[6] How are the BPA plastic products affecting our health? | Fforwm Economaidd y Byd (weforum.org)

[7] A Multimedia Assessment of the Environmental Fate of Bisphenol A: Human and Ecological Risk Assessment: Cyfnodolyn Rhyngwladol: Cyfrol 8, Rhif 5 (tandfonline.com)

[8] Polyurethane: Properties, Processing, and Applications - Matmatch

[9] Polyurethanes & Diisocyanates - Chemical Safety Facts

[10] Polyurethane: Properties, Processing, and Applications - Matmatch;

[11] Mishnaevsky, L. et al (2023): Recent developments in the protection of wind turbine blades against leading edge erosion: Materials solutions and predictive modelling. Renewable Energy, Volume 215, 118966.https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.118966;  gweler hefyd Dashtkar et al., (2022): Gorchudd polywrethan wedi'i addasu Graphene/sol—gel ar gyfer amddiffyn ymyl blaenllaw llafn tyrbin gwynt: Priodweddau a pherfformiad

[12] *Per- and Polyfluoroalkyl Substances and Alternatives in Coatings, Paints and Varnishes (CPVs) (oecd.org) t18

[13] OECD (2021), Drafft 22 Chwef 2021 - Reconciling Terminology of the Universe of Per- and Polyfluoroalkyl Substances: Recommendations and Practical Guidance.

[14] PFAS, the “forever chemicals,” explained by a chemist - Vox

[15] European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals, The ECETOC Conceptual Framework for Polymer Risk Assessment (CF4Polymers), 2019; Lohmann, R. et al. (2020): Are Fluoropolymers Really of Low Concern for Human and Environmental Health and Separate from Other PFAS? Environmental Science & Technology 2020 54 (20), 12820-12828 DOI: 10.1021/acs.est.0c03244

[16] Korzeniowski, S.H., et al. (2022), A critical review of the application of polymer of low concern regulatory criteria to fluoropolymers II: Fluoroplastics and fluoroelastomers.. >Integr Environ Assess Manag. https://doi.org/10.1002/ieam.4646; Henry et al. (2018), A critical review of the application of polymer of low concern and regulatory criteria to fluoropolymers, Integrated Environmental Assessment and Management. Cyhoeddwyd gan Wiley Periodicals, Inc. ar ran Cymdeithas Tocsicoleg a Chemeg Amgylcheddol (SETAC), Cyfrol 14, Rhif 3, tt. 316-334. Adalwyd ar: https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ieam.4035.

[17]  20231004-Joint-statement-on-importance-of-fluoropolymers.pdf (windeurope.org)

Mae angen goleuadau hedfan gweladwy ar unrhyw dyrbinau gwynt sydd â blaen llafn uchaf yn dalach na 150m ac mae hyn yn cynnwys Hyb Ynni Gwynt Waun Maenllwyd. Bydd effaith y goleuadau hedfan yn cael ei hystyried yn ofalus yn rhan o'r Asesiad Tirwedd ac Effaith Gweledol yn yr Asesiad Effaith Amgylcheddol cyffredinol. Bydd y gwaith yma’n creu delweddau o'r prosiect yn ystod y nos o ardaloedd allweddol y cytunir arnynt gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a'r cyngor lleol fel y gellir ystyried yr effaith yn llawn wrth benderfynu ar y cais cynllunio.

Mae tri Safle Darganfod Awyr Dywyll o fewn 15km i'r prosiect, ond does dim disgwyl i unrhyw un allu gweld y tyrbinau oherwydd sgrinio topograffig.

Bydd y goleuadau eu hunain yn goch, yn llonydd ar ben hyb y tyrbin, ac wedi'u cysgodi er mwyn lleihau gwelededd i'r ochrau ac islaw.

Adborth

Newyddion

Yn 2022, gosodwyd mast meteorolegol dros dro gennym – ‘met mast’ – ar safle arfaethedig yr Hyb Ynni Gwynt yn Waun Maenllwyd. Mae'r mast - a gafodd ganiatâd cynllunio gan yr awdurdod lleol cyn ei osod - yn mesur cyflymder a chyfeiriad y gwynt ar y safle arfaethedig. Bydd y data y mae’n ei ddarparu yn cael ei ddefnyddio ar y cyd â’r gwaith monitro sŵn cefndir a fydd yn digwydd yn 2024 yn rhan o’n cais cynllunio, i hwyluso ein dyluniad cynllun arfaethedig terfynol ar gyfer y prosiect.

Diolch o galon i bawb a ddaeth i’r arddangosfeydd cyhoeddus a gynhaliwyd gennym yn Llanddewi Brefi a Llanbedr Pont Steffan ym mis Mehefin 2023. Hysbysebwyd y digwyddiad yn y cyfryngau lleol ac anfonwyd gwahoddiad i drigolion lleol drwy'r post, a daeth tua 150 o bobl i mewn dros y ddau ddiwrnod. Roedd yn ddefnyddiol iawn i’r tîm gwrdd â phobl leol, i glywed eich barn ac i gael eich syniadau a’ch awgrymiadau er budd y gymuned.

Hoffem hefyd ddiolch i bob un ohonoch a aeth i'r drafferth o anfon eich holiaduron Adborth yn y post. Gwnaethom ddadansoddiad manwl o'r rhain ac ymateb yn unigol i ymholiadau a godwyd. Mae atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin ar gael ar ein gwefan uchod. Byddwn yn ystyried eich awgrymiadau wrth i ni barhau i adolygu'r cynnig.

Er bod y cyfnod ymgynghori bellach wedi cau, rydym yn parhau i groesawu gohebiaeth drwy ein ffurflen ar y wefan yma a thrwy ein cyfeiriad e-bost yn waunmaenllwyd@belltownpower.com. Edrychwn ymlaen at ymgysylltu ag unrhyw gwestiynau ac adborth pellach sydd gennych am y prosiect.

Byddwn yn parhau i ymgysylltu â chynghorau cymunedol a chynrychiolwyr dros yr ychydig fisoedd nesaf a gobeithiwn gynnal ail arddangosfa gyhoeddus yn ddiweddarach yn y flwyddyn i gyflwyno cynnig terfynol ar gyfer Hyb Ynni Gwynt Waun Maenllwyd.

Mae Belltown yn falch o fod wedi cyflwyno ein hadroddiad cwmpasu ar gyfer Hyb Ynni Gwynt Waun Maenllwyd i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW). Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r dulliau arolwg a’r dull gweithredu y bwriadwn eu defnyddio ar gyfer pob elfen o’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA) a fydd yn rhan o’n Cais Cynllunio terfynol. Bydd yn cael ei adolygu gan PEDW ac ymgyngoreion statudol eraill gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, Cadw a Chyngor Sir Ceredigion, gan ganiatáu iddynt ofyn am newidiadau neu eglurhad cyn inni ymrwymo i waith yr AEA.

Ym mis Hydref 2023 cawsom ein cyfarwyddyd cwmpasu gan PEDW, sy’n rhoi manylion eu hadolygiad o’r adroddiad a cheisiadau pellach sydd ganddynt am ein AEA yn seiliedig ar ymatebion gan yr amrywiol ymgyngoreion statudol. Mae ein hadroddiad cwmpasu a'r cyfarwyddyd ar gael ar-lein drwy'r porth cynllunio yma.